Skip to main content

Guia de recursos d'Economia i Empresa

Bases de dades de l'àmbit temàtic

Amadeus conté informació econòmica i financera de més de 500.000 empreses europees públiques i privades entre Very Large, Large+ Listed Companies.

Very Large (molt grans):

Ingressos > = 100 milions d’ euros (140 milions USD)

Actiu Total > = 200 milions d’ euros ( 280 milions USD)

Empleats > = 1.000

Large (grans):

Ingressos > = 10 milions d’euros (14 milions de USD)

Actiu Total > = 20 milions d’euros ( 28 milions USD)

Empleats > = 150

Inclou classificació d’activitat ,ràtios, administradors, accionistes, forma jurídica, etc.

Imprescindible per a l’anàlisi financera, anàlisi sectorial i màrketing estratègic, per a la presa de decisions comercials, analitzar situació patrimonial de les empreses del sector, posicionar una empresa  respecte als seus competidors…

Inclou programari d'anàlisi financera per fer informes, comparar grups d'empreses, crear gràfics, etc. Els informes es poden imprimir o exportar a un full de càlcul.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'Amadeus

 

Aranzadi inclou legislació, jurisprudència, projectes de llei, convenis col·lectius, ajuts i subvencions, formularis, diccionari jurídic i bibliografia.

L’apartat de Legislació conté disposicions estatals, autonòmiques (ambdues a text complet a partir de 1978) i comunitàries (legislació europea des del 1952 fins a l’actualitat. Recull una selecció de disposicions del Diario Oficial de las Comunidades Europeas de les sèries L i C i documents COM).

L’apartat de Jurisprudència conté totes les sentències del Tribunal Constitucional; del Tribunal Suprem a partir de l’any 1992 i una àmplia selecció dels anys anteriors; selecció de la jurisprudència dels Tribunals Superiors de Justícia, Audiències Provincials i Audiència Nacional i igualment del Tribunal Europeu dels Drets Humans i del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

L’apartat de Bibliografia conté articles a text complet o referències bibliogràfiques.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI

Guia d'ús d'Aranzadi

Business Source Premier recupera articles de revistes a text complet sobre economia i empresa, màrqueting, , sistemes d’informació de gestió, POM, comptabilitat, finances, recursos humans, negocis, etc).

També inclou:

 • informes d’investigació de mercat,
 • dades d’empreses (perfils i análisis SWOT (DAFO)
 • informes de sectors industrials
 • dades sobre països
 • estudis de casos (pocs)
 • imatges

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús de BSP

ECONLIT recull referències d’articles i de llibres sobre economia i finances: teoria monetària, història econòmica, economia pública, etc). Elaborada per l’American Economic Association i d’abast internacional.

Indexa també alguns Working Papers de RePEC (Research Papers in Economics), conferències i obres col·lectives.

Pots accedir al text complet d’aquelles revistes que la URV tingui subscripció o estiguin en obert.

La llengua de consulta és l’anglès

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'ECONLIT

EIKON conté dades econòmiques i financeres d’empreses a nivell mundial. Disposa de sèries estadístiques de més de 50 anys a nivell internacional (OECD, Eurostat, el FMI, agències estadístiques nacionals, agències financeres i elaboració pròpia, etc.).

- Renda variable (informació de companyies, amb una selecció de dades de Worldscope)
- Renda fixa (inclou bons internacionals /eurobons)
- Fons d’inversió
- Índex de renda fixa i variable
- Indicadors macroeconòmics
- Tipus d’interès i Tipus de canvi
- Commodities
- Futurs
- Opcions
- Estimacions de companyies de IBES

Permet exportar les dades a Excel, Word o Power Point.

Interessant per a:

1. Sèries temporals, per a preus i indicadors diferents d’instruments financers.

2. Presentacions gràfiques i anàlisi.

3. Cerca i creació d’informes.

Per accedir-hi és necessari usuari i contrasenya que cal demanar al CRAI Bellissens

Accedeix-hi amb la contrasenya

Guia d'ús

EUR-LEX Ofereix accés gratuït a la legislació de la Unió Europea i a altres documents de la institució, considerats de caràcter públic.

Conté prop de tres milions de documents des de l’any 1951 i s’actualitza diàriament.

Hi trobaràs:

 • Edicions diàries del DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) en línia.
 • Legislació de la Ue (tractats, directives, reglaments, decisions, legislació consolidada, etc.)
 • Documents preparatoris (propostes legislatives, informes, llibres verds i blancs, etc.)
 • Jurisprudència de la UE (sentències, autors, etc.)
 • Acords internacionals
 • Documents de la AELC (Associació Europea del Lliure Comerç)
 • Síntesi de la legislació de la UE (situen els actes jurídics en el seu context i els expliquen en un llenguatge senzill)
 • Altres documents públics

Es pot consultar en qualsevol de les 24 llengües oficial de la UE.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'EUR-LEX

 

Eurostat (Statistical Office of the European Communities) és l’oficina estadística de la Unió Europea. Recopila i analitza dades sobre els diferents instituts d’estadística europeus i promou l’harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres.

També produeix dades macroeconòmiques que donen suport a les decisions del Banc Central Curopeu en política monetària i les dades regionals i classificació (NUTS) que orienten les polítiques estructurals de la Unió Europea.

Ofereix les dades estadístiques de manera gratuïta.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'Eurostat

FACTIVA conté text complet de premsa nacional i internacional i documents multimèdia (vídeos, àudio), imatges, etc. procedents de 640 agències (Reuters, Europa Oress, Dow Jones…), de 2.300 diaris (La Vanguardia, El País, El Economista, The Times…), revistes (Expansión, The Economist, Fortune, Newsweek…),10.000 llocs web, publicacions de la Unió Europea (Eur-Lex), etc.

inclou un apartat d’informació econòmica i financera d’empreses internacionals “Empresas/Mercados” des d’on es pot acceder als informes de les empreses.

Actualització diària.

Accedeix-hi

Guia d'ús

IDESCAT és el portal de dades estadístiques de Catalunya amb indicadors econòmics i socials: població (edat, sexe..), societat (qualitat de vida, benestar social...), territori, economia (mercat de treball...), medi ambient,  etc.

Les sèries també mostren les variacions interanuals i les dades comparatives amb Espanya.

La periodicitat és anual.

Accedeix-hi

Instituto Nacional de Estadística (INE) produeix informació estadística d’Espanya d’àmbits com l’economia, la societat, demografia, indústria, mercat laborals, serveis, medi ambient, etc.

Ofereix les estadístiques gratuïtament en diferents formats: taules de resultats, sèries temporals, notes de premsa, fitxers de microdades i publicacions divulgatives i especialitzades.

Accedeix-hi

OECD Health Statistics. Dades estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials relacionades amb els diferents sistemes sanitaris, economia de la salut, mercat farmacèutic, etc. dels països integrants de l'OCDE.

Inclosa al portal OECDiLibrary que dóna accés a diferents bases de dades estadístiques (només tenim accés a aquesta, tot i que hi ha alguns documents o dades que són gratuïts).  

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús d'OECD

RePEc: Research Papers in Economics / IDEAS és un projecte cooperatiu per a la difusió de la investigació en economia.

Conté la base de dades IDEAS basada en RePEC amb articles, documents de treball, llibres, etc. molts d’ells a text complet.

També proporciona les cites dels documents gràcies al projecte CitEC (Citations in Economics).

Accedeix-hi

Guia d'ús

SABI conté informació detallada d’empreses espanyoles.

Elaborada a partir del dipòsit de comptes al Registre Mercantil. No inclou els empresaris individuals.

Presenta informació general de l’empresa (localització, forma jurídica, administradors, accionistes, participades, núm. Treballadors, etc.), informació comptable: balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.,

Imprescindible per a la investigació, anàlisi financera i màrketing estratègic, per a la presa de decisions comercials,  analitzar situació patrimonial de les empreses del sector, posicionar una empresa  respecte la competencia…

Permet cercar per diferents criteris, fer comparatives, fer anàlisis de segmentació, de grup, d’agregació, des distribució estadística, de concentració i regressió lineal.

Es poden crear informes predefinits o crear-ne de propis i les dades es poden exportar a un full de càlcul.

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús de SABI

Business Source Premier recupera articles de revistes a text complet sobre economia i empresa, màrqueting, , sistemes d’informació de gestió, POM, comptabilitat, finances, recursos humans, negocis, etc).

També inclou:

 • informes d’investigació de mercat,
 • dades d’empreses (perfils i análisis SWOT (DAFO)
 • informes de sectors industrials
 • dades sobre països
 • estudis de casos (pocs)
 • imatges

Accedeix-hi

Guia d'ús elaborada pel CRAI URV

Guia d'ús de BSP

STATISTA dona accés a més d’1 milió de dades estadístiques a nivell internacional sobre diferents temes: indústries, turisme, demografia, mercats, consumidors, tendències, etc.

La informació que ofereix prové de més de 18.000 fonts fiables.

Inclou dossiers temàtics, 20.000 informes de sectors, informes per països: dels Estats Units, Europa i la Xina, consumidors, tendències, etc

També ofereix dades de sectors de mercat de diferents països i enquestes sobre el comportament dels consumidors.

Facilita infografies, gràfics i taules dels temes més populars, per exemple: e-commerce, facebook, smartphones, google, etc. i permet descarregar-los en diferents formats: power point, Excel, PDF i PNG.

Accedeix-hi

Guia d'ús

Bases de dades multidisciplinàries

Academic Video Online és una col·lecció de 64.000 vídeos, documentals i programes educatius, d'una àmplia gamma d’àrees temàtiques incloent-hi educació, psicologia, empresa, història, salut, ciència i enginyeries, entre altres.

Accedeix-hi

Guia d'ús

Dialnet Plus recupera articles i alguns llibres de moltes disciplines entre elles Economia i Empresa i en diferents llengües: català, castellà, gallec…Moltes vegades està disponible el text complet.

Accedeix-hi

Guia d'ús

InDICES CSIC. Similar a DIALNET, recupera articles, llibres, etc. publicats a revistes científiques espanyoles (també sobre  Economia i Empresa) i en alguns casos proporciona el text complet.

Accedeix-hi

Scopus és una base de dades multidisciplinar que recull referències bibliogràfiques, resums o el text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Facilita les cites que rep un article, indicadors d’impacte, índex h, quartils, etc.

Accedeix-hi

Guia d'ús

Web of Science és una base de dades multidisciplinar que recull referències bibliogràfiques, resums o text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Proporciona eines d’anàlisi per valorar la qualitat de les publicacions: cites, índex h, etc. Inclou tres bases de dades per àrees: Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index.

A més ofereix l’eina Journal Citation Report que inclou el Factor d’Impacte (Impact Factor) de les publicacions.

Accedeix-hi

Guia d'ús

Com cercar bases de dades

Pots accedir a una base de dades concreta pel títol: 

Des de la caixa inicial de cerca    buscant pel nom de la base de dades

També pots consultar les disponibles per cada matèria:

Des del botó del quadre inicial del cercador:

O també:

Des del menú que apareix a la part superior dreta dins el Cercador

 

 

Videotutorial: Com accedir a les bases de dades a través del Cercador del CRAI

 

 1. Introdueix a la caixa de cerca el nom de la base de dades que t’interessi, per exemple: PSICODOC
 2. Limita els resultats al menú de l’esquerra  per Format à Lloc web
 3. Clica el botó     

Et portarà a la base de dades escollida on podràs començar a fer cerques.

Des del botó  del quadre inicial del cercador:

O bé :

Des del menú  que apareix a la part superior dreta del Cercador

 1. Clica el botó  Enllaços de la biblioteca a la part superior i selecciona Bases de dades

O bé, des del botó  del quadre inicial del cercador:

Valida’t amb les mateixes claus que utilitzes per consultar el correu electrònic de la URV o per entrar al Campus Virtual.

2. A la següent pàgina selecciona al desplegable Matèria, introdueix la que t’interessi i clica el botó Cerca

Clica al resultat de bases de dades:

I selecciona la base de dades que t’interessi:

3. A continuació clica a Accés i et portarà a la base de dades

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons