Skip to Main Content

Indicadors d'impacte de la producció científica

Publicacions a IRIS

El gestor curricular de la URV IRIS (Sistema d'Informació de la Recerca i la Innovació) importa setmanalment les publicacions del PDI de la URV que s'indexen a WoS, Scopus, Dialnet, Pubmed, Europe PMC, Google Scholar, CrossRef i bases de dades de patents. 

Aquestes importacions contenen les dades bibliogràfiques, els indicadors d'impacte les citacions rebudes i les dades altmètriques que les publicacions tenen a les fonts d'origen. 

Podeu consultar les referències que teniu associades al vostre perfil des de l'apartat publicacions:

 

I aplicar els filtres següents:

  • Anys

  • Tipus de document

  • Origen de la publicació

  • Estat del registre

O bé utilitzar el cercador:

 

per navegar per les vostres publicacions o buscar alguna concreta.

Si trobeu referències bibliogràfiques duplicades al vostre CV, contacteu amb el vostre CRAI de campus.

ICR. Indicis d'impacte relatius a IRIS

Cada una de les publicacions que teniu associades al vostre CV conté indicis d'impacte procedents de les fonts documentals d'origen. Aquesta informació s'actualitza i amplia periòdicament.

 

1. Per consultar els indicis d'impacte de cada publicació 

 

Cliqueu a la publicació i se us obrirà la fitxa bibliogràfica a la dreta de la pantalla.

 

 

Cliqueu a   i us apareixerà una finestra emergent com aquesta:

 

 

A la columna de l'esquerra apareix la base de dades que ofereix la dada bibliomètrica.

A la segona columna, la categoria temàtica a la qual correspon la dada.

La tercera columna IF correspon a l'indicador d'impacte (JIF, ICDS, SJR*, CiteScore**etc.)

*El SJR és l'indicador que apareix com a Scopus

**El CiteScore apareix com a Scopus CiteScore

La quarta columna ens dona el Quartil (1, 2.. o bé A, B) de l'indicador de qualitat dins la categoria temàtica.

La darrera columna ens proporciona la posició concreta de la revista en el conjunt de revistes de la categoria temàtica: el rank.

Per últim a Índex en, apareixerà si la revista està indexada a l'Emerging Sources Citation Index o altres fonts.

 

2. Per consultar els indicis d'impacte del conjunt de les vostres publicacions

Seleccioneu totes les publicacions i cliqueu mostrar més

Us apareixerà una finestra des d'on podreu triar, entre d'altres opcions, els indicadors d'impacte que voleu que apareguin a la visualització prèvia de la referència bibliogràfica.

 

Si triem, per exemple, el Impact Factor i Quartil de WoS, ens apareixerà aquesta informació a la dreta de la referència.

 

així podrem veure a primer cop d'ull quines de les nostres publicacions tenen Factor d'Impacte i en quin quartil estan a WoS.

Per desactivar aquesta visualització cal tornar a clicar a mostrar més i als paràmetres que havíem marcat.

 

Nota: els indicadors d'impacte només apareixen en el cas que les

publicacions en tinguin a les bases de dades bibliomètriques font.

 

Citacions rebudes a IRIS

Cada una de les publicacions que teniu associades al vostre CV conté informació sobre les Citacions rebudes procedent de les fonts documentals d'origen i de Dimensions. Aquesta informació s'actualitza periòdicament.

 

1. Per consultar el nombre de citacions que ha rebut cada publicació

Cada referència bibliogràfica pot incloure aquesta informació per defecte a la visualització prèvia:

 

 

  és un resum de les citacions rebudes a les diferents bases de dades en les quals apareix indexada la publicació en el moment que s'indica.

 

 

 conté la informació de les citacions rebudes de publicacions indexades a Dimensions.

 

 

Les Recent citations corresponen al nombre de citacions rebudes en els darrers dos anys.

 

El Field Citation Ratio (FCR) és un indicador resultant de dividir la mitjana de citacions que han rebut les publicacions de la mateixa temàtica i el mateix any, pel nombre de citacions de la publicació analitzada.  El FCR està normalitzat a 1,0. Un FCR de valor X, superior a 1,0, indica que el treball ha estat citat X vegades per damunt de la mitjana en aquell any.

 

El Relative Citation Ratio (RCR)  és un indicador resultant de dividir la mitjana de citacions que han rebut les publicacions de la mateixa temàtica pel nombre de citacions de la publicació analitzada.  El RCR també està normalitzat a 1,0. Un RCR de valor X, superior a 1,0, indica que el treball ha estat citat X vegades per damunt de la mitjana. 

Si cliqueu al quadre de Citations,  accedireu a una anàlisi més pormenoritzada d'aquesta informació.

 

 

Des de la pestanya Citacions de Dimensions, podeu veure, per exemple, quantes citacions heu rebut cada any:

 

 

I des de la pestanya Citing research categories, quina és la categoria temàtica dels treballs que us citen.

 

El símbol del trofeu  HCP (Highly Cited Paper)  apareix si la publicació es considera altament citada amb relació a les citacions esperades en funció de la seva categoria i any, és a dir, en funció del seu Field Citation Ratio

 

2. Per consultar el nombre de citacions que han rebut cadascuna de les vostres publicacions

Seleccioneu totes les publicacions i cliqueu mostrar més

Us apareixerà una finestra des d'on podreu triar, entre d'altres opcions,  la font de procedència de les citacions que voleu que apareguin a la visualització prèvia de la referència bibliogràfica.

 

Nota: la informació sobre citacions rebudes només apareix en el cas que les

publicacions hagin rebut citacions a les bases de dades font.

Dades altmètriques a IRIS

Cada una de les publicacions que teniu associades al vostre CV conté Dades altmètriques procedents de Dimensions. Aquesta informació s'actualitza periòdicament.

Cliqueu  a  per veure un resum de la ressonància que ha tingut la vostra publicació a les xarxes socials acadèmiques, blogs especialitzats, Wikipedia, Mendeley, Twitter, etc.

 

 

Des de See more details anireu a Dimensions, on podreu trobar més informació detallada.

 

 

Nota: les dades altmètriques només apareixen en el cas que les

publicacions en tinguin a Dimensions.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons