Skip to main content

Guia de recursos de Llengua i Literatura

Bases de dades de l'àmbit temàtic

AATA Online és una base de dades completa de més de 145.000 resums de literatura relacionats amb la conservació del patrimoni cultural material. AATA inclou bibliografies seleccionades específiques de la matèria, produïdes com a part dels projectes de conservació i investigació científica del Getty Conservation Institute o com a part de projectes col·laboratius específics en què l'Institut participa.

Accedeix-hi​

ArxiuFolk és la base de dades en línia de l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili .Compta amb documents gràfics, sonors i audiovisuals procedents, majoritàriament, d’entrevistes realitzades a les comarques meridionals del Principat de Catalunya.

El fons de l’Arxiu està format per uns 10.000 documents dels diversos gèneres etnopoètics, monografies, miscel·lànies, fitxes fraseològiques, cintes de casset, cintes de vídeo i CD. La major part d’aquests documents es poden consultar en línia.

Accedeix-hi

BiblioFolk és la base de dades en línia del projecte “Repertori Biobibliogràfic de la Literatura Popular Catalana”, conté informació bibliogràfica de les publicacions impreses referides a la literatura oral popular i al folklore i als seus recol·lectors i investigadors en el territori corresponent a l’àmbit de la llengua catalana en el període que va des del 1778 fins a l'actualitat, el contingut és fruit d’aquests 3 projectes:

  • Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic (1778-1893)
  • La literatura popular catalana (1894-1959): protagonistes, actituds, realitzacions,
  • La literatura popular catalana en la segona meitat del segle XX: documentació, estudi i difusió

Accedeix-hi

Bibliografía de la literatura española conté referències bibliogràfiques corresponents a monografies, articles de revista, i col·laboracions a actes de congrés i homenatge d’edicions, traduccions i estudis apareguts des de 1980, de les obres literàries d’autors espanyols des de l’edat mitjana fina a l’actualitat, i dels hispanoamericans i filipins anteriors a la independència dels seus països.

Accedeix-hi

Bieses: Bibliografía de Escritoras Españolas és una bases de dades d’accés lliure creada per posar a la seva d’escriptores espanyoles des de l’Edat Mitjana fins de segle XVIII.

Es poden trobar notícies sobre les autores, obres de les pròpies autores, estudis, edicions modernes, etc.

Accedeix-hi

Clarisel és una base de dades del grup de recerca Clarisel de la Universidad de Zaragoza dedicada a recollir i sintetitzar bibliografia sobre matèria cavalleresca ibèrica i medieval amb tres subapartats:

  • Amadís: base de datos de literatura cavalleresca
  • Sendebar: base de datos del cuento medieval
  • Heredia: base de datos de literatura aragonesa

Accedeix-hi

Folkloristes és un diccionari en línia de l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili que té per objectiu donar a conèixer la biografia i les publicacions més importants dels folkloristes i de les folkloristes de les terres de llengua i cultura catalanes, així com els estudis que s’han fet sobre la seva obra.

Accedeix-hi

In Principio (Incipit Index of Latin text) inclou més d'un milió de incipits de la literatura llatina des dels seus orígens fins als inicis del Renaixement. La base de dades cobreix tots els gèneres literaris, arts liberals i teologia, història i poesia, medicina i litúrgia, dret civil i dret canònic, ciències exactes i ocultes, sermons, glossaris i correspondència, receptes de cuina, grans tractats i oracions petites.

Accedeix-hi

JSTOR és una plataforma que dona accés a més de 12 milions d’articles de revistes acadèmiques, llibres i fonts primaries de 75 disciplines.

Accedeix-hi

Lletra. La literatura catalana a internet és un recull de pàgines webs existents i documents electrònics elaborats des dels estudis d'Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya i altres institucions públiques i privades sobre literatura catalana

Accedeix-hi

Guia d'us (vídeo explicatiu del recurs de 6:02 minuts)

Periodicals Archive Online és un important arxiu que fa accessibles electrònicament les recopilacions de revistes acadèmiques d'art, humanitats i ciències socials en format de text complet, en el qual es poden realitzar cerques, de centenars de títols. Aquesta base de dades abasta més de dos segles de continguts, 37 àrees temàtiques clau i múltiples idiomes. Conté més de 700 revistes.

Accedeix-hi

​Persée comprén col·leccions senceres de revistes, actes de congressos i llibres. Publicacions científiques de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.

Accedeix-hi

 PhiloBiblonLa Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears (BITECA) va néixer a la dècada dels vuitanta del s. XX com un projecte associat a la Bibliography of Old Spanish Texts (BOOST), avui, Bibliografía Española de Textos Antiguos (BETA).

El 1984 B. J. Concheff publicà la Bibliography of Old Catalan Texts (Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies), projecte reprès el 1989 pels responsables de l'equip que actualment el duu endavant i que signen aquestes línies. Des del 1997 es pot consultar de forma lliure i gratuïta al núvol.

Accedeix-hi​

RondCat: cercador de la rondalla catalana. Base de dades en línia que recull versions de rondalles recollides de primera mà del medi oral. En virtut d’aquest criteri, s’inclouen les versions d’autor fetes a partir de testimonis orals inèdits recollits per ells mateixos -com les de Verdaguer, Enric Valor o Pep Coll-, i se n’exclouen les adaptacions i les recreacions de rondalles de tradició folklòrica destinades al públic infantil que no es basen en fonts orals pròpies o en les quals no s’indica la font de procedència.

A la base de dades, també s’hi inclouen les traduccions d’aquelles rondalles que compleixen els requisits anteriors però que no s’han publicat en la llengua original. Per exemple, les rondalles en espanyol de Milà (1853) i les rondalles en alemany de Karlinger (1961, 1967 i 1989). La base de dades, doncs, de moment, només inclou les versions publicades en reculls monogràfics en totes les seves edicions sempre que es tracti d’edicions completes: se n’exclouen per tant les fragmentàries o les traduccions, per bé que excepcionalment, com en el cas de Mn. Alcover, puguin donar-se les dades de publicacions anteriors a la seva inclusió en volum.

Aquesta base de dades és de l’Arxiu de Folklore de la URV.

Accedeix-hi

RumorFolk és la base de dades de rumors i llegendes contemporànies de l'Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.

La base de dades conté informació sobre les versions de les històries i ofereix una classificació per tipus. El tipus és l’argument genèric que representa un conjunt de versions. A diferència del que passa amb les rondalles, no hi ha un únic índex internacional de tipus de rumors i llegendes. Per això, els tipus de RumorFolk tenen un títol i un resum genèric propis i segueixen una numeració també pròpia.

Accedeix-hi

El Thesaurus Linguae Latinae és el diccionari de referencia sobre Llatí antic. És dels pocs diccionaris que té una compilació completa de tots els textos Llatins que han sobreviscut  des de les primeres edats fins al AD 600. Aquesta base de dades no només té en compte textos escrits, també ha fet servir inscripcions, grafits, manuals de dret, entre altres. 

Accedeix-hi

 

 

​Traces: base de dades de llengua i literatura catalanes. Actualment compta amb una base de dades de més de 117.195 registres bibliogràfics (desembre 2019).

El seu principal objectiu és el seguiment i buidatge de la bibliografia sobre la llengua i la literatura catalanes, sobre la teoria lingüística i literària i sobre la literatura traduïda al català. Cal destacar que el projecte prioritza el buidatge de les publicacions periòdiques, tot i que també hi tenen cabuda les monografies, especialment les d’autoria corporativa, les tesis i les actes de congressos.

D’entre les 289 capçaleres del corpus documental, s’hi pot trobar el buidatge retrospectiu de, per exemple, Serra d’Or, Els Marges, Randa, Faig, Reduccions, Límits, Llengua & Literatura, Caplletra, Revista de Catalunya, Estudis Escènics, Quaderns Crema.

Accedeix-hi

Bases de dadesmultidisciplinàries

Dialnet Plus. Base de dades dels àmbits de les Ciències Humanes, Jurídiques i Socials.

I trobareu articles de revista, llibres i articles de llibres col·lectius, actes de congressos, tesis doctorals, ressenyes d'altres publicacions. També actua de  servei d'alertes bibliogràfiques que difon, d'una manera actualitzada, els continguts de les revistes científiques que disposa.

Accedeix-hi 

Guia d’ús

Academic Search Complete. Dissenyada per a institucions acadèmiques, aquesta base de dades és un recurs per a la investigació acadèmica que permet cercar publicacions de revistes i articles de les àrees claus del coneixement humà. Conté més de 8.000 publicacions periòdiques amb un abast cronològic des de 1887. Aquest recurs està gestionat i administrat per EBSCO.

Accedeix-hi

Base (Bielefeld Academic Search Engine). Promogut per la Biblioteca de la Universitat de Bielefeld, recopila recursos acadèmics en accés obert i és dels més grans del món. Accés a més de 150 milions de documents procedents de 7.000 fonts.

Textos en anglès, alemany, polac i castellà.

Accedeix-hi

Crossref Open Citation Index (COCI) és el primer índex de cites obertes, en el qual s'ha aplicat el concepte de cites com a entitats de dades de primera classe per a indexar els continguts d'una de les principals bases de dades obertes d'informació de cites acadèmiques, Crossref.

Accedeix-hi

Dimensions és una base de dades multidisciplinar d’accés lliure. Conté més de 100 milions de revistes. No és una única base de dades sino un conjunt de bases de dades entrellaçades que permeten una cerca conjunta.

Accedeix-hi

ÍnDICEs CSIC. Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recopila i difon principalment articles de recerca publicats en revistes científiques espanyoles. Inclou l’antiga base de dades ISOC del CSIC que recollia el fons d’humanitats i ciències socials.

Accedeix-hi

Microsoft Academic és un cercador públic gratuït de publicacions i literatura acadèmica, desenvolupat per Microsoft Research. L’eina presenta una estructura de dades i un motor de cerca completament nous mitjançant tecnologies de cerca semàntica.

Accedeix-hi

OpenGrey: system for information on grey literature in Europe conté cites bibliogràfiques de la literatura grisa generada a Europa. Recull documents de ciència, tecnologia, biomedicina, economia, ciències socials i humanitats. Inclou informes tècnics o d’investigació, tesis doctorals, actes de congressos, publicacions oficials i altres tipus de literatura grisa.

Accedeix-hi

Scopus és una base de dades multidisciplinària que recull referències bibliogràfiques, resums o el text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Facilita les cites que rep un article, indicadors d’impacte, índex h, quartils, etc. 

Accedeix-hi​

Web of Science és una base de dades multidisciplinària que recull referències bibliogràfiques, resums o text complet de publicacions de reconegut prestigi a nivell internacional. Proporciona eines d’anàlisi per valorar la qualitat de les publicacions: cites, índex h, etc. Inclou tres bases de dades per àrees: Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index.

Accedeix-hi

Proquest One Academic és una plataforma que permet cercar conjuntament a quatre recursos diferents: ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global. Inclou més de 180.000 documents, articles de revistes, llibres electrònics, tesis doctorals, notícies, vídeos i fonts primàries, tot consultable des d’un únic lloc.

Accedeix-hi

Com cercar bases de dades

Pots accedir a una base de dades concreta pel títol: 

Des de la caixa inicial de cerca    buscant pel nom de la base de dades

També pots consultar les disponibles per cada matèria:

Des del botó del quadre inicial del cercador:

O també:

Des del menú  que apareix a la part superior dreta dins el Cercador

 

 

Vídeo tutorial: Com accedir a les bases de dades a través del Cercador del CRAI

 

  1. Introdueix a la caixa de cerca el nom de la base de dades que t’interessi; per exemple: PSICODOC.
  2. Limita els resultats al menú de l’esquerra  per Format a Lloc web.
  3. Clica el botó     

Et portarà a la base de dades escollida, on podràs començar a fer cerques.

Des del botó  del quadre inicial del Cercador:

O bé :

Des del menú  que apareix a la part superior dreta del Cercador.

  1. Clica el botó  Enllaços de la biblioteca a la part superior i selecciona Bases de dades.

O bé, des del botó  del quadre inicial del Cercador:

Valida’t amb les mateixes claus que utilitzes per consultar el correu electrònic de la URV o per entrar al Campus Virtual.

2. A la pàgina següent selecciona al desplegable Matèria, introdueix la que t’interessi i clica al botó Cerca.

Clica al resultat de bases de dades:

I selecciona la base de dades que t’interessi:

3. A continuació clica a Accés i et portarà a la base de dades.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons